obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV


Článok I

Identifikačné údaje

Denisa Mišinská DM dizajn
Sídlo: Hodžova 3829/6, 036 01 Martin
IČO: 51903091
DIČ: 1077761322
Zapísaná: v Živnostenskom registri Okresného úradu Martin,č. registra: 550-29370
Tel.: +421 915/426 612
E-mail: info@dmdizajn.sk
IBAN: SK96 8330 0000 0027 0148 3382
(ďalej len "Predávajúci")Článok II
Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej stránke www.dmdizajn.sk (ďalej len „webstránka“ alebo „e-shop“). Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, predmetný vzťah medzi nespotrebiteľom a Predávajúcim sa bude spravovať príslušnými právnymi predpismi a individuálnou dohodou. (ďalej spolu len „VOP“)

VOP upravujú vybrané práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy o kúpe tovaru uzatvorenej medzi zmluvnými stranami prostriedkami elektronickej komunikácie (ďalej len „Kúpna zmluva”). VOP v aktuálnom znení predstavujú neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

Pre účely VOP sú vybrané pojmy definované nasledovne:

„Spotrebiteľ“ je fyzická osoba (navrhovateľ na uzatvorenie Kúpnej zmluvy s Predávajúcim), ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,
„Kupujúci“ je Spotrebiteľ nakupujúci tovar na e-shope Predávajúceho,
„Kúpna zmluva“ je zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. a v súlade s ust. § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), predmetom ktorej je odplatný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu a ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú VOP,
„Zmluva uzavretá na diaľku“ je zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Predávajúceho a Kupujúceho, najmä realizovaním kúpy prostredníctvom e-shopu Predávajúceho a e-mailovej komunikácie, resp. telefonickej komunikácie medzi Predávajúcim a Kupujúcim,
„zmluvné strany“ sú Predávajúci a Kupujúci,
„tovar“ sú výrobky, resp. tovar ponúkaný v e-shope Predávajúcim;
„e-shop“ je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov a služieb na diaľku prostredníctvom elektronického zariadenia, osoba mladšia ako 16 rokov môže e-shop Predávajúceho používať len, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, poručník) na emailovej adrese: info@dmdizajn.sk,
„Kúpna cena“ je predajná cena tovaru navýšená o náklady na doručenie a ďalšie poplatky súvisiace s doručením tovaru Kupujúcemu,
„objednávka“ je návrh Kupujúceho na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na diaľku (prostredníctvom internetového zohrania webstránky, resp. e-shopu a prostriedkov elektronickej komunikácie), na základe ktorej je realizovaný odplatný predaj tovaru Kupujúcemu. Súčasťou záväznej objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu,

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“), zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“) a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Dokumentácia, ktorá sa viaže ku Kúpnej zmluve bude archivovaná Predávajúcim v súlade s platnými právnymi predpismi po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného plnenia a plnenia povinností uložených Predávajúcemu legislatívou v oblasti účtovníctva. Dokumentácia, ktorá sa viaže ku Kúpnej zmluve nebude sprístupnená tretím osobám, okrem osôb, ktorým právo na oboznámenie sa s dokumentáciou týkajúcou sa Kúpnej zmluvy vyplýva z osobitného zákona.

ČLÁNOK III
všeobecné podmienky

Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva. Preto je zakázané akékoľvek šírenie jeho celku alebo časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorky. Rovnako tento zákaz platí aj pre poskytnutie produktu tretím stranám.
Objednávkou produktu vyjadruje kupujúci súhlas, že autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za úspechy či neúspechy kupujúceho po použití informácií uvedených v produkte. Úspech alebo neúspech je výhradne v rukách kupujúceho.
V predmete kúpy môže nájsť kupujúci informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením osobného názoru autorky. Autorka nenesie žiadnu zodpovednosť za spokojnosť s ich využívaním.
Denisa Mišinská DM dizajn si vyhradzuje právo na zmenu obsahu produktu.


Článok IV
Uzavretie Kúpnej zmluvy


Predávajúci ponúka produkt alebo službu na internetovej stránke e-shopu www.dmdizajn.sk s uvedením jeho vlastností, prípadných variantov, množstva a predajnej ceny.

Predajná cena tovaru uvedená v rámci ponuky v e-shope nezahŕňa poštovné a ďalšie poplatky na doručenie, ktoré vstupujú do celkovej Kúpnej ceny. Predajná cena je cena s príslušnou DPH. Predávajúci nie je platcom DPH.

Predávajúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy, resp. pred odoslaním objednávky Kupujúceho, jasným a zrozumiteľným spôsobom zároveň na webstránke e-shopu oznamuje Kupujúcemu:

- hlavné vlastnosti tovaru,
- celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov (Kúpna cena),
- informáciu o dostupnosti tovaru,
- informáciu o spôsobe použitia tovaru a údržby,
- informáciu o dĺžke trvania Kúpnej zmluvy, resp. o podmienkach vypovedania Kúpnej zmluvy,
- informáciu o minimálnej dĺžke záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, ak takéto Kupujúcemu vyplývajú,
- ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti a všetky informácie dôležité pre používanie tovaru, a to v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.

Kupujúci zasiela Predávajúcemu návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy formou objednávky vytvorenej v e-shope. Kupujúci si vyberie tovar požadovanej špecifikácie, zvolí si z ponúkaných variantov a určí množstvo tovaru. Následne odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.

Kupujúci je povinný pred zaslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa so znením VOP a povinnosťou zaplatiť Kúpnu cenu.

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú momentom akceptácie objednávky zo strany Predávajúceho, t.j. záväzným potvrdením objednávky Kupujúceho vo forme e-mailovej správy zaslanej Predávajúcim na e-mailovú adresu Kupujúceho, ak nebolo dohodnuté inak. Kupujúci je povinný si pred odoslaním objednávky Predávajúcemu skontrolovať správnosť vložených údajov. V prípade podozrenia na nesprávne uvedené osobné údaje Kupujúceho, môže Predávajúci Kupujúceho kontaktovať za účelom overenia správnosti údajov.

Predávajúci a Kupujúci môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť Kúpnu zmluvu s podmienkami odlišnými od objednávky Kupujúceho. Dohoda Predávajúceho a Kupujúceho bude považovaná za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Kupujúci ovplyvniť. Dodanie tovaru na základe takto uzavretej dohody nespĺňa kvalifikáciu zotrvačného predaja, ktorý je považovaný za nekalú obchodnú praktiku, a to z dôvodu, že si Kupujúci dodanie iného (náhradného, resp. ďalšieho) tovaru výslovne dohodol s Predávajúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá skončí dňom dodania tovaru a zaplatením Kúpnej ceny. Tým nie sú dotknuté práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho vyplývajúce z Kúpnej zmluvy týkajúce podmienok reklamácie.

Platnú a účinnú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej Kúpnej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Článok V
Práva a povinnosti Predávajúceho

Predávajúci má právo:

- na riadne a včasné zaplatenie Kúpnej ceny Kupujúcim za objednaný produkt alebo službu;
- na úpravu ceny tovaru ponúkaného v e-shope; úprava ceny tovaru sa nevzťahuje na tovar, ktorý je predmetom už uzatvorenej Kúpnej zmluvy;
- zrušiť objednávku, resp. nepristúpiť k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy (resp. odstúpiť od Kúpnej zmluvy) pokiaľ Kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé, resp. nesprávne údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávnu, resp. neexistujúcu adresu, a z toho dôvodu, napriek snahe Predávajúceho, nie je možné zrealizovať objednávku. Ak Kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný Predávajúci vrátiť do 14 dní od zrušenia objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo dohodnúť si individuálne podmienky spolupráce na základe dohody s Kupujúcim.

Predávajúci je povinný:

- umožniť Kupujúcemu registráciu v e-shope;
- zabezpečiť, aby tovar spĺňal právne predpisy platné v Slovenskej republike;
- dodať Kupujúcemu objednaný tovar v zodpovedajúcej kvalite, dohodnutom množstve a za podmienok dohodnutých s Kupujúcim v Kúpnej zmluve.

Predávajúci je povinný zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov Kupujúceho v zmysle ust. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Politika ochrany osobných údajoch je uvedená tu: https://www.dmdizajn.sk/gdpr/.
Webová stránka a jej obsah môže byť aktualizovaná prevádzkovateľom kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia.


Článok VI
Práva a povinnosti Kupujúceho

Kupujúci má právo na:

- dodanie produktu alebo služby v zodpovedajúcej kvalite, požadovanom množstve a za ďalších dohodnutých podmienok s Predávajúcim na základe Kúpnej zmluvy,
- bezplatnú registráciu v e-shope na webstránke Predávajúceho, ako aj jej zrušenie, ako aj zrušenie prihlásenia, poskytnutie súčinnosti zo strany Predávajúceho.

Kupujúci je povinný:

- zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú Kúpnu cenu za dodaný tovar,
- prevziať produkt alebo službu na mieste dohodnutom podľa Kúpnej zmluvy,
- v prípade potreby, potvrdiť prevzatie dodaného tovaru (napr. kuriérovi),
- nepoškodzovať dobré meno Predávajúceho,
- sa oboznámiť so záručnými podmienkami tovaru, vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Článok VII
Dodanie tovaru

Ak nie je v Kúpnej zmluve uvedené inak, spôsob dodania tovaru určuje Kupujúci z možností, ktoré sú aktuálne poskytované zo strany Predávajúceho na stránke e-shopu.

Elektronické produkty sú automaticky zasielané na emailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári. Odosielané sú hneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet predávajúceho.
V prípade, že chybou systému nebol produkt kupujúcemu automaticky odoslaný, obráti sa kupujúci na predávajúceho, ktorý mu produkt odošle individuálne.

Produkty sú automaticky zasielané na adresu dodania, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári prostredníctvom:

- Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S (ďalej len „Slovenská pošta“),

- služby Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 105158/B (ďalej len „Zásielkovňa“),

- formou osobného odberu v priestoroch Predávajúceho (ďalej len „Osobný odber“), na adrese Tulská 33, 010 08 Žilina.

V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe výslovnej požiadavky Kupujúceho iný ako je uvedené v týchto VOP, znáša Kupujúci v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote prípadné dodatočné náklady za zvolený spôsob dopravy, t.j. Kupujúci znáša rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Dodacia lehota produktov závisí od aktuálnej dostupnosti tovaru, prevádzkových možností Predávajúceho a od zvoleného spôsobu dopravy a platby. Tovar bude odoslaný na prepravu obratom po pripísaní Kúpnej ceny na účet Predávajúceho, najneskôr do 14 dní.

V závislosti od statusu uvedeného pri konkrétnom tovare v e-shope sa dodanie tovaru riadi nasledovnými pravidlami:

- produkt Na objednávku - do 14 dní – ak je objednaný tovar zaplatený (t.j. uvedené platí pri platbe prevodom, pri avíze o zrealizovaní bankového prevodu), tovar je zaradený do výrobného procesu a odoslaný na prepravu v lehote do 14 dní najbližší pracovný deň, alebo nasledujúci pracovný deň, alebo pri zvolení iného druhu platby, tovar bude odoslaný na prepravu až po pripísaní Kúpnej ceny na účet,

Obvyklé dodacie lehoty v závislosti od zvoleného spôsobu doručenia (prepravy):

- doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty je obvykle v lehote 3 pracovných dní od odoslania tovaru Predávajúcim na prepravu,

- doručenie prostredníctvom služby Zásielkovňa je obvykle v lehote 2 pracovných dní od odoslania tovaru Predávajúcim na prepravu.

- osobný odber v priestoroch Predávajúceho je obvykle po predchádzajúcej dohode o dátume a čase prevzatia medzi Kupujúcim a Predávajúcim

Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady za dodanie produktov, ktoré sú uvedené pri vytváraní objednávky Kupujúcim.
Predávajúci je povinný doručiť produkt na miesto uvedené v objednávke a Kupujúci je povinný na danom mieste produkt prevziať.

Predávajúci môže zaslať produkt, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady na doručenie, okrem tých, ktoré boli dohodnuté v Kúpnej zmluve.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne po jeho doručení za prítomnosti dopravcu. V prípade, ak je tovar alebo jeho obal poškodený, je Kupujúci povinný, za prítomnosti dopravcu, spísať záznam o poškodení tovaru, ktorý do 24 hodín od prevzatia tovaru odošle Predávajúcemu.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúda Kupujúci jeho prevzatím na dohodnutom mieste dodania určenom Kupujúcim v objednávke a zároveň plným zaplatením Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.

Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý je predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy, prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, resp. osobou ním poverenou.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložený doklad o kúpe tovaru (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list).Článok VIII
Kúpna cena a platobné podmienky

Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky s povinnosťou platby oboznámiť sa s predajnou cenou tovaru a celkovou Kúpnou cenou.

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kraditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.
Možnosti platby:
Prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) - ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem.
Bankovým prevodom - na základe vystavenej predfaktúry. Dĺžka spracovania 1 - 2 pracovné dni. Objednávka sa považuje za uhradenú dňom pripísania platby na účet predávajúceho.
Predávajúci vystaví kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť Kupujúcemu zľavu z predajnej ceny tovaru:
- zľavu za opakovaný nákup,
- zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu alebo darčekovej poukážky
Poskytované zľavy sa počítajú z predajnej ceny produktu a nie je možné ich kumulovať.

K predajnej cene produktu je Predávajúci oprávnený pripočítať poplatky podľa spôsobu platby a spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim:

Spôsob dopravy   Objednávky do 100 € (vrátane)    Objednávky nad 100 €
Zásielkovňa      4,50 €               zadarmo
Slovenská pošta    6,00 €               zadarmo
Osobný odber     zadarmo               zadarmo

Spôsob platby    Cena v €             Cena v €
Platba vopred*    zadarmo              zadarmo
   * Platba vopred = platba bankovým prevodom v plnej výške.

Predávajúci sa môže s Kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj cien za tieto služby. Dohoda Predávajúceho a Kupujúceho bude považovaná za individuálne dojednané zmluvné ustanovenia, ktorých obsah môže Kupujúci ovplyvniť.

Náklady vzniknuté Kupujúcemu v súvislosti s využívaním služieb elektronickej komunikácie (napríklad pripojenie na internet, telefonická komunikácia) znáša v plnom rozsahu Kupujúci.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú v akciovej ponuke Predávajúceho. Špeciálne akciové ponuky budú mať vytvorené svoje podmienky získania a dobu platnosti ponuky.Článok VIX
Reklamačný poriadok

Časť A) Úvodné ustanovenia

Práva Kupujúceho z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s ustanoveniami VOP časť reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“).
Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na produkty a služby, ktoré sú predmetom Kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke e-shopu www.dmdizajn.sk.
Pri uplatňovaní práv z vadného plnenia Predávajúci postupuje v súlade s reklamačným poriadkom.

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s aktuálnym znením reklamačného poriadku pred odoslaním reklamácie.
Reklamovať je možné len produkty zakúpené u Predávajúceho, ktoré sú úplne zaplatené.
Predávajúci zodpovedá za vady produktu prevzatého Kupujúcim.

Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho reklamáciu, resp. zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

Záručná doba je podľa zákonnej lehoty 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej Kupujúci nemohol tovar používať z dôvod záručnej opravu tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V prípade výmeny tovaru za nový začne nová záručná doba plynúť odo dňa prevzatia nového tovaru Kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na chyby, na ktoré bol Kupujúci Predávajúcim v dobe uzatvárania Kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Za vadu tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania a/alebo v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený a/alebo v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim a/alebo treťou osobou.

Časť B) Uplatnenie reklamácie

Kupujúci si musí reklamáciu uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako vadu tovaru zistil. Po zistení vady tovaru je Kupujúci povinný zdržať sa používania uvedeného tovaru z dôvodu možného ďalšieho spôsobenia škody.

Kupujúci môže reklamáciu uplatniť nasledujúcim spôsobom - vyplnením Reklamačného formulára a jeho odoslaním:

- prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu: info@dmdizajn.sk,

- poštou alebo osobne spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu: Denisa Mišinská DM dizajn, Administratívna budova Bôrik (Lectus s.r.o.), Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina. Predávajúci odporúča Kupujúcemu za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný tovar Predávajúcemu minimálne ako doporučenú zásielku.

Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru - reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť Kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.

V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú možno odstrániť, Kupujúci má právo na:
- bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, Predávajúci je povinný vadu bezplatne, včas a riadne odstrániť,
- výmenu tovaru alebo súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
- výmenu tovaru, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
- výmenu tovaru, ak Kupujúci pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať.

V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby Kupujúci mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vady, Kupujúci má právo na:
- výmenu tovaru,
- odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

V prípade, že Kupujúci reklamuje tovar z dôvodu inej neodstrániteľnej vady, Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Predávajúci, na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z týchto práv Kupujúci uplatňuje (právo viažuce sa k odstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k neodstrániteľnej vade alebo právo viažuce sa k inej neodstrániteľnej vade), je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie:
- ihneď, alebo
- v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho, alebo
- v odôvodnených prípadoch (najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku), najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie zo strany Predávajúceho, Predávajúci reklamáciu vybaví:
- ihneď, alebo
- v odôvodnených prípadoch Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho.

Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie zo strany Kupujúceho, tak lehoty na určenie spôsobu vybavenia reklamácie a vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy Predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatiu predmetu reklamácie Kupujúcemu.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (t.j. po uplynutí 30 dní) má Kupujúci právo:
- od Kúpnej zmluvy odstúpiť, Predávajúci je následne povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, alebo
- má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby Kupujúci čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú tovar reklamuje, pričom Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou tovaru, ktorá bola zo strany Kupujúceho reklamovaná.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný preukázať, že reklamovaný tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe (faktúru), resp. záručný list, ak bol vydaný.

Časť C) Spôsob vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania:
- odovzdaním opraveného tovaru:
- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie, o spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť,
- výmenou tovaru:
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na predajnú cenu tovaru alebo závažnosť vady, Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
- vrátením Kúpnej ceny tovaru:
ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny),
Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať,
- vyplatením primeranej zľavy z predajnej ceny tovaru, ak ide o inú neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru Kupujúcim, ak je tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci, namiesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu,
- písomnou výzvou na prevzatie tovaru alebo odôvodneným zamietnutím.

Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Pre účely VOP - reklamačného poriadku sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny).

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (vrátenie Kúpnej ceny), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

Časť D) Postup pri/po uplatnení reklamácie

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie bude obsahovať okrem iného identifikáciu Predávajúceho a Kupujúceho, čo je obsahom reklamácie podľa Kupujúceho, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis pracovníka Predávajúceho.

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.

V prípade, že si Kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar v lehote oznámenej Predávajúcim, resp. poverenou osobou, je Predávajúci oprávnený účtovať si primerané náklady na skladovanie, resp. tovar predať na účet Kupujúceho, na čo Predávajúci Kupujúceho vopred upozorní a poskytne mu dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

Časť E) Zamietnutie reklamácie, resp. kedy Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu

Kupujúcemu nevznikne právo na reklamáciu, ak:
- nemá záručný list (resp. daňový doklad),
- neoznámi zjavné vady tovaru pri jeho prevzatí,
- uplynie záručná doba,
- ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené Kupujúcim,
- ak vada tovaru vznikla používaním tovaru, ktoré nezodpovedá svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
- ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
- ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
- ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
- ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
- ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.

Predávajúci informuje Kupujúceho o platforme internetového systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni Európskej únie, ktorú poskytuje Európska komisia za účelom zvýšenia bezpečnosti a férovosti nakupovania online prostredníctvom prístupu ku kvalitným nástrojom na riešenie sporov. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti obrátiť sa na Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, ktorá poskytuje bezplatné poradenstvo pre spotrebiteľov vo svojich pobočkách. Kontakt: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, Nábr. Jána Pavla II 439/16, 058 01 Poprad, tel.: 0944 533 011, e-mail: info@sospotrebitelov.sk.


Článok X
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy


V SÚLADE S UST. § 7 ODS. 6 ZÁKONA Č. 102/2014 Z.Z. ZÁKAZNÍK NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE:
- elektronický obsah (elektronická kniha, e-book, Kalendár, Plánovače alebo iný elektronicky poskytovaný obsah), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami,
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúeho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE PRODUKT.
Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva zrušuje od začiatku.

Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak najmä:
- Kupujúci nezaplatil dohodnutú Kúpnu cenu riadne a včas;
- Kupujúci v predchádzajúcich zmluvných vzťahoch vo vzťahu k Predávajúcemu porušil svoje povinnosti podstatným spôsobom; toto právo vyplýva z príslušnej legislatívy (napr. vis maior).

Pokiaľ Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu bezodkladne všetky prijaté platby najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia Kúpnej zmluvy.

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
- ak Predávajúci nedodal tovar riadne a včas,
- ak Predávajúci nevybavil reklamáciu v lehote 30 dní od uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady tovaru,
- bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených vo VOP.

Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu, pokiaľ už bola uhradená, prípadne Kúpnu cenu, resp. predajnú cenu zníženú v súlade s VOP a príslušnými právnymi predpismi (napr. zníženie o dodatočné náklady; dodatočnými nákladmi sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim), bez odkladu, najneskôr v zákonnej lehote.


Článok XI
Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho bez udania dôvodu


V SÚLADE S UST. § 7 ODS. 6 ZÁKONA Č. 102/2014 Z.Z. ZÁKAZNÍK NEMÔŽE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE:
- elektronický obsah (elektronická kniha, e-book, Kalendár, Plánovače alebo iný elektronicky poskytovaný obsah), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho s týmito obchodnými podmienkami,
- poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúeho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

ZÁKAZNÍK MÁ PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY, PREDMETOM KTOREJ JE PRODUKT.
Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP má iba Kupujúci - spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Pokiaľ je Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom e-shopu) alebo mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, a zároveň ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má Kupujúci podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (ďalej len „odstúpenie od Kúpnej zmluvy“).

Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od Kúpnej zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu resp. osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru.

Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak Predávajúci poskytol Kupujúcemu informácie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v zákonnej lehote dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť v súvislosti s odstúpením vo vzťahu ku Kupujúcemu.

Ak Predávajúci neposkytol Kupujúcemu zákonom vyžadované informácie týkajúce sa možnosti a spôsobu odstúpenia od Kúpnej zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho odseku, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu:
- prevezme všetky časti objednaného tovaru (okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu), alebo
- ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy (pred prevzatím tovaru zrušením objednávky).

Ak Kupujúci v zákonnej lehote na odstúpenie od Kúpnej zmluvy oznámi Predávajúcemu, že od Kúpnej zmluvy odstupuje, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť všeobecný formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručený Kupujúcemu Predávajúcim. V uvedenom formulári sa uvedie aspoň meno a priezvisko Kupujúceho, číslo objednávky, označenie tovaru. Kúpna cena bude vrátená spôsobom akým bola uhradená. V prípade, že Kupujúci žiada o vrátenie Kúpnej ceny na bankový účet, tak Kupujúci uvedie číslo účtu (IBAN) pre vrátenie Kúpnej ceny.

Kupujúci má právo v rámci lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v „kamennej“ predajni, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy v zákonnej lehote na odstúpenie od zmluvy, zodpovedá Kupujúci za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Kupujúci je v povinný v prípade využitia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť Predávajúcemu alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. Tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho: Denisa Mišinská DM dizajn, Administratívna budova Bôrik (Lectus s.r.o.), Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby súvisiace s odstúpením od Kúpnej zmluvy pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. Predávajúci má právo požadovať od Kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a Kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
Pokiaľ Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy neoprávnene a/alebo v rozpore s platnou právnou úpravou, a aj napriek tomu odošle tovar Predávajúcemu, nebude tovar prijatý, prípadne bude zo strany Predávajúceho uskladnený v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Ak je spoločne s tovarom poskytnuté Kupujúcemu akékoľvek príslušenstvo, ktoré je súčasťou Kúpnej ceny, je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu tovar s príslušenstvom v prípade, ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy.
Formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na tomto odkaze: Formulár na odstúpenie od zmluvy
Formulár na odstúpenie od zmluvy je Kupujúcemu zaslaný na email s potvrdením objednávky.
V prípade, ak Kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP Kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.
 

Článok XII

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim neodpovie alebo odpovedal zamietavo, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovení Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
Príslušným subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov sa obráti. Možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov musí obsahovať:
- meno a priezvisko Kupujúceho, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
- presné označenie Predávajúceho,
- úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
- označenie, čoho sa Kupujúci domáha,
- dátum, kedy sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
- vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov,
- doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Dôvody, na základe ktorých subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť riešiť spor podľa Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú nasledovné:
- ak Kupujúci podá návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede Predávajúcim na žiadosť Kupujúceho o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy Kupujúci odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal,
- ak sa Kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim,
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,- €,
- ak vecou, ktorej sa návrh týka, sa už predtým subjekt zaoberal a Kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné,
- ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.
Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, t.j. aj Slovenskej obchodnej inšpekcie. Kontaktné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcie: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P.O. Box 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk, tel.: 02/5827 2123.
 

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

Aktuálne znenie VOP sú k dispozícii na webstránke Predávajúceho.
V prípade, ak Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od týchto VOP, bude sa ich zmluvný vzťah vykladať v zmysle uzatvorenej písomnej zmluvy.
Uvedené ustanovenia VOP sa vzťahujú obdobne aj na objednávky vykonané telefonicky.
V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie VOP stane neplatné alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení.
Vzťah založený Kúpnou zmluvou sa spravuje právom Slovenskej republiky a na prejednanie prípadných sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je daná právomoc súdov Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho využiť prostriedky alternatívneho riešenia sporov.
Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné meniť len na základe písomnej dohody odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, alebo na základe potvrdenej e-mailovej komunikácie zmluvných strán.
VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, ktorý je zároveň komunikačným jazykom medzi zmluvnými stranami.
VOP sú platné odo dňa zverejnenia a účinné od 1.12. 2022 a plne nahradzujú všetky predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.
 
Dozorný orgán:        
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39
E-mail: za@soi.sk


Nenašli ste všetky informácie, ktoré Vás zaujímajú?
Neváhajte nás kontaktovať:
e-mail: info@dmdizajn.sk
telefón: +421 915/426 612
adresa: Denisa Mišinská DM dizajn, Hodžova 6, 036 01 Martin
      prevádzka: Administratívna budova Bôrik (Lectus s.r.o.), Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina
V Martine, dňa 1.12.2023